SuKoKan kannanotto Kennelliiton uusiin sopimuksiin

SuKoKan hallitus käsitteli Kennelliiton uusia sopimuksia kokouksessaan 15.3.2016. Hallitus totesi sopimusten sisältävän useita epäkohtia, jotka vaikeuttavat koirankasvattajien asemaa.

Yhtenä suurimmista epäkohdista on uuden kauppasopimuksen sisältämä yhteisomistuskielto. SuKoKan hallitus esittää kannanottonaan, että yhteisomistussopimukset tulisi hyväksyä kaikissa tapauksissa: yhteisomistussopimusten kieltäminen puuttuu äärimmäisen voimakkaasti kasvattajien ja koiranostajien keskinäiseen sopimusvapauteen, eikä tällaiseen puuttumiseen ole SuKoKan hallituksen mukaan hyväksyttäviä perusteita.

Koska SuKoKan tietoon on tullut, että Kennelliiton hallitus käsittelee yhteisomistusasiaa uudelleen vielä tämän kevään aikana, SuKoKan on laatinut kannanoton asiassa Kennelliiton hallitukselle. Lue kannanotto täältä: SuKoKa – Kannanotto yhteisomistussuhteisiin

SuKoKan hallitus totesi, että laajaa keskustelua on herättänyt myös muun muassa nartun sijoitussopimukselle asetettu ehdoton 4 vuoden ikäraja, joka sotii Kennelliiton yleistä jalostusstrategiaa vastaan. SuKoKan hallituksen tietoon on tullut, että kuluttajansuojaviranomaiset ja sitä kautta myös Kennelliitto katsoisivat, että ikärajasta voisi poiketa Kennelliiton myöntämällä rotukohtaisella poikkeusluvalla. Hallituksen tietoon on tullut, että tällaisia poikkeuslupahakemuksia olisi jo tehty. [Malliesimerkin saa omalle rodulleen ottamalla yhteyttä marja.blomqvist@sukoka.fi]

Kokouksessaan 15.3.2016 SuKoKan hallitus päätti perustaa erillisen sääntötoimikunnan. Sääntötoimikunnan jäseniksi ovat lupautuneet SuKoKan hallituksesta Juha Kares, Marja Blomqvist (varatuomari) ja Vesa Lehtonen sekä hallituksen ulkopuolelta varatuomari Kirsi Ola ja varatuomari Tina Taivaloja. Toimikuntaa tullaan täydentämään vielä yhdellä tai useammalla aktiivikasvattajalla ja/tai kasvatustoiminnan sopimuspuolta muutoin hyvin tuntevalla jäsenellä. Sääntötoimikuntaan toivotaan saatavan myös Kennelliiton edustaja.

Sääntötoimikunnan tarkoituksena on

  • Kartoittaa suurimmiksi epäkohdiksi koetut kohdat Kennelliiton sopimuksissa.
  • Laatia selvitys siitä, miten epäkohdat saataisiin poistettua ja voisiko esimerkiksi sopimuslomakkeiden käyttöpakosta luopua.
  • Selvittää kuluttajaviranomaisten kannan sääntötoimikunnan ehdotuksiin ja mahdollisiin uusiin sopimuksiin tuoden selkeästi kuluttajaviranomaisten tietoon koirankasvatustoiminnan luonne (so. että elinkeinonharjoittajiksikin katsotuilla kasvattajilla on voitontavoittelun asemasta rodun jalostaminen pääsijalla ja mitä kaikkea näkökohtia kasvattamiseen liittyy).
  • Toimia koko ajan yhteistyössä Kennelliiton kanssa ja pyrkien yhteisen näkemyksen syntymiseen.
  • Saada Kennelliiton hallitus ja/tai valtuusto hyväksymään ehdotetut muutokset/uudet sopimukset.

SuKoKan hallitus tulee lähettämään Kennelliiton hallitukselle yhteistyöpyynnön, jossa pyydetään heitä asettamaan jäsen sääntötoimikuntaan ja lisäksi tulemaan kertomaan uusista sopimuksista ja niiden taustoista sääntötoimikunnalle. Lisäksi toivomme sääntötoimikunnan saavan käyttöönsä Kennelliiton saaman Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjallisen lausunnon uusista sopimuksista tai mikäli kirjallista lausuntoa ei ole, yhteenvedon kuluttajaviranomaisten kannanotoista sopimuksien sisältöön.

 

SuKoKaLogo-jpgweb-300x135

 %d bloggers like this: